Πρόταση Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Στοιχεία Ασφαλιζόμενου
Στοιχεία Οχήματος
Στοιχεία Κάλυψης
Σωματικές Βλάβες Τρίτων € 1.000.000
Υλικές Ζημιές Τρίτων € 1.000.000
Περίοδος Κάλυψης