Φόρμα Ασφάλισης Κατοικίας

Διεύθυνση Κινδύνου
Πειγραφή Κατοικίας
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
Είδη ιδιαίτερης αξίας τα οποία περιλαμβάνονται στην αξία του περιεχομένου αποζημιώνονται μέχρι του ποσού € 1.500 / αντικείμενο. Αν υπάρχουν είδη μεγαλύτερης αξίας, παρακαλώ να καταγραφούν.
Γούνες
Κρύσταλλα, Ασημικά
Χαλιά
Ηλεκτρικές Συσκευές
Πίνακες / Έργα Τέχνης
Άλλο
Σύνολο
Μέτρα Προστασίας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν ΝΑΙ παρακαλώ δηλώστε:
Αν ΝΑΙ παρακαλώ δηλώστε:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ