Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η οικονομική εξασφάλιση ότι οποιοσδήποτε τρίτος ζημιωθεί από αμέλεια ή παράλειψη σας, θα αποζημιωθεί για τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
Εάν είστε ιδιώτης μπορείτε να ασφαλίσετε τη δική σας ευθύνη καθώς και την ευθύνη των προστατευόμενων μελών σας.
Εάν είστε επαγγελματίας μπορείτε εκτός από τη δική σας ευθύνη να ασφαλίσετε και την ευθύνη των υπαλλήλων και τών στελεχών της επιχείρησης σας.
Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικονομικό σας προγραμματισμό ένα απρόβλεπτο συμβάν υπαιτιότητας σας. 
Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης