Επιχειρήσεις

Το ανταγωνιστικό και παγκόσμιο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν σήμερα οι επιχειρήσεις δημιουργεί την ανάγκη συνεργασίας με το Μεσίτη – Σύμβουλο Ασφαλίσεων προκειμένου να καθίσταται εφικτή η εξεύρεση της βέλτιστης ασφαλιστικής κάλυψης.

Ως βέλτιστη ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να θεωρηθεί εκείνη η οποία περιλαμβάνει ως συστατικά της, την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων με το ανταγωνιστότερο κόστος.

Η Athens Insurance Brokers μπορεί να μελετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων και να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα μετά από τη διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς, εξασφαλίζοντας τους καλύτερους όρους και ασφάλιστρα, με τις μεγαλύτερες και πιο φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες.

Η Athens Insurance Brokers παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα για ασφαλίσεις:

 • Περιουσίας Επιχειρήσεων
  • Βιομηχανικοί κίνδυνοι
  • Εμπορικοί Κίνδυνοι
 • Απώλειας Κερδών Επιχειρήσεων
 • Πιστώσεων
 • Εγγυήσεων
 • Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
  • Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Director & Officers)
  • Διάρρηξης χρηματοκιβωτίου - Ληστείας ταμείου (c.i.s)
  • Μεταφοράς Χρημάτων - Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων (c.i.t - Fidelity Guarantee)
  • Τραπεζικών κινδύνων (Banker’s blanket bonds)
  • Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
 • Μεταφερομένων Αγαθών και Εμπορευμάτων
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
 • Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης
 • Αστικής Ευθύνης Προϊόντων
 • Κατά Παντός Κινδύνου Τεχνικών Έργων (C.A.R. – E.A.R.)
 • Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (E.E.I.)
 • Μηχανικού Εξοπλισμού (P+E)
 • Μηχανικών Βλαβών (M. B)
 • Προσωπικού Επιχειρήσεων (Ομαδικά Ασφαλιστήρια)
 • Στόλων Αυτοκινήτων Επιχειρήσεων
 • Ακύρωσης Γεγονότος (cancellation of event)