Ιδιώτες

Ασφάλιση Περιουσίας

με Πολυασφαλιστήρια για κινδύνους πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, κλοπής κλπ.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πλέον φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρίες παρέχονται ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός των εκάστοτε Υποχρεωτικών Καλύψεων (Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημίες Τρίτων) και Προαιρετικές Καλύψεις όπως: Πυρκαγιά – Τρομοκρατικές Ενέργειες – Κλοπή (ολική ή/και μερική) – Φυσικών Φαινομένων – Ζημιών Ιδίου Οχήματος (Μικτή) – Θραύσης Κρυστάλλων – Οδικής Βοήθειας – Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού – Νομικής Προστασίας – Αστικής Ευθύνης Πυρκαγιάς ή/και Μεταφερομένου Οχήματος – Ενοικίασης Αυτοκινήτου κλπ.

Ασφάλιση Ιδιωτικών ή Επαγγελματικών Σκαφών

 • Ιστιοπλοϊκά σκάφη αναψυχής
 • Μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής
 • Σκάφη Μικρής Ακτοπλοΐας
 • Πλωτά Μηχανικά Μέσα
 • Κάλυψη Πληρωμάτων
 • Υποχρεωτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτονται οι κίνδυνοι από φωτιά, βύθιση, πρόσκρουση, κλοπή, αστική ευθύνη προς τρίτους, κακόβουλες ενέργειες, μηχανικές βλάβες, προσωπικό ατύχημα ιδιοκτήτη και επιβαινόντων, απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

Ασφάλιση Ζωής
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες, πλέον φερέγγυες και εξειδικευμένες Ασφαλιστικές Εταιρίες παρέχονται ανταγωνιστικά πακέτα για ασφάλειες:

 • Ζωής
 • Νοσοκομειακής Περίθαλψης
 • Εξασφάλισης Σπουδών
 • Συνταξιοδότησης
 • Προστασίαs Εισοδήματος από Μερική ή Ολική Ανικανότητα, από Ατύχημα ή Ασθένεια