Υπηρεσίες

Η αντιμετώπιση του κινδύνου είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανεμπόδιστη ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησης του σήμερα. Η Athens Insurance Brokers με τους εξειδικευμένους συμβούλους – συνεργάτες μπορεί να προτείνει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων:

  • Διάγνωσης και προσδιορισμού όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.
  • Αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων που συνεπάγονται οι κίνδυνοι.
  • Εξαφάνισης ή ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από τους κινδύνους.
  • Αξιολόγησης ασφαλιστικών προγραμμάτων κάλυψης της επιχείρησης.
  • Απρόσκοπτης και διαρκούς ενημέρωσης των στελεχών της επιχείρησης σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις στο τομέα ασφαλιστικής κάλυψης της επιχείρησης.
  •  Διακανονισμός και Είσπραξη αποζημίωσης από ατυχήματα / συμβάντα που τυχόν θα προκληθούν από χρήστες και / ή τρίτους σε έργα παραχώρησης αυτοκινητόδρομου.

Η Athens Insurance Brokers είναι: συνεργάτης και σύμβουλος για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού ή απίθανου κινδύνου της επιχείρησης.

Στο χώρο των αντασφαλίσεων η ΑΙΒ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τις ασφαλιστικές εταιρείες