Φόρμα Ασφάλισης Σκάφους

Κύρια(ες) Μηχανή(ές) / Main Engine(s)
Εσωλέμβια / Inboard
Εξωλέμβια / Outboard
Έσω-Εξωλέμβια / In-Outboard
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ως Ν.2743/99, έως € 540.000 ανά ατύχημα
Third Party Liability coverage as per Greek Law 2743/99 up to € 540.000 each accident
Περίοδος Ακινησίας / Laid up PeriodΠου θα βρίσκεται το σκάφος στην περίδο ακινησίας;
Where will the vessel be laid up?
Όρια Ναυσιπλοΐας / Crousing Limits
Υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο της μηχανής, στη δεξαμενή και στο μαγειρείο; / Is the yacht fitted with automatic fireextinguishing system in the engine room, tank space and galley?
Ασφαλιζόμενες Αξίες / Insured Values
Κάλυψη ευθύνης από water skiers / Liability frokm water skiers
Κάλυψη συμμετοχής σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες / Raring risks
Κάλυψη οδικής μεταφοράς / Road transit coverage
Περίοδος κάλυψης / Insured period