Οργανόγραμμα

Κωστής Ι. Αλφιέρης
Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Κ. Αλφιέρης, Ι. Αλφιέρης, Α.Ζαναπαλή,
Μ. Αλφιέρη, Μ. Μοναχού
Διοικητικό Συμβούλιο
Τμήμα Ασφάλισης Κινδύνων & Ζημιών
Τμήμα Πωλήσεων
Οικονομικές Υπηρεσίες